Deree Degree Recognition

Τελευτα?α ενημ?ρωση 16.09.2019

Αγαπητο? απ?φοιτοι,

Θα θ?λαμε να σα? πληροφορ?σουμε ?τι, λ?γω τη? μεταβατικ?? δι?ταξη? του ?ρθρου 99 του ν?μου 4610/2019, που επικυρ?θηκε απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση, η ηγεσ?α του Υπουργε?ου Παιδε?α? εξετ?ζει, επ? του παρ?ντο?, τι? ισχ?ουσε? διαδικασ?ε? για τη λειτουργ?α του ΣΑΕΠ καθ?? και για την αναγν?ριση των επαγγελματικ?ν δικαιωμ?των των διπλωμ?των των κολλεγ?ων – συμπεριλαμβανομ?νων των διπλωμ?των OU και Deree. Σε αυτ? το πλα?σιο, σα? συστ?νουμε να μην υποβ?λετε τι? αιτ?σει? σα? στο Υπουργε?ο Παιδε?α? μ?χρι νεοτ?ρα?. Θα σα? κρατ?με εν?μερου? για τι? ?ποιε? εξελ?ξει?.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, επικοινων?στε με το Γραφε?ο Public Affairs στο [email protected]


Με χαρ? θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε ?τι ?χουμε λ?βει τι? πρ?τε? θετικ?? αποφ?σει? για την αναγν?ριση τη? επαγγελματικ?? ισοδυναμ?α? των αποφο?των μα?, με πτυχ?ο Open University (OU).
?σοι απ?φοιτοι (OU) λαμβ?νουν απαντ?σει? απ? το υπουργε?ο σχετικ? με την αναγν?ριση τη? επαγγελματικ?? ισοδυναμ?α?, παρακαλο?με να ενημερ?νουν το Κολλ?γιο με σχετικ? e-mail στη διε?θυνση: [email protected]

Οι απ?φοιτοι κ?τοχοι του Open University (OU) validated award, που επιθυμε?τε να κ?νετε α?τηση στο Συμβο?λιο Αναγν?ριση? Επαγγελματικ?ν Προσ?ντων (ΣΑΕΠ), θα πρ?πει να γνωρ?ζετε τα εξ??:

Απαιτο?μενα δικαιολογητικ??(show)

 1. Επικυρωμ?νο και μεταφρασμ?νο φωτοαντ?γραφο του Open University (OU) validated award
 2. Επικυρωμ?νο και μεταφρασμ?νο φωτοαντ?γραφο του diploma supplement που παρ?χεται μαζ? με το Open University (OU) validated award
 3. Κατ?λογο? με την περιγραφ? των μαθημ?των που περιλαμβ?νονται στο ?Diploma Supplement (syllabus)
 4. Επικυρωμ?νο φωτοαντ?γραφο τη? Αστυνομικ?? Ταυτ?τητα?
 5. Συμπληρωμ?νη α?τηση του ΣΑΕΠ
 6. Παρ?βολο 100 ευρ?

Διαδικασ?α?(show)

 1. Ηλεκτρονικ??Α?τηση:?Συμπληρ?νετε τη φ?ρμα.?Σε περ?που 4 εβδομ?δε? θα σα? ειδοποι?σουμε μ?σω?e-mail?να ?ρθετε να παραλ?βετε το?Official?Transcript?και το?Syllabus?σα? απ? το γραφε?ο?Developmentand?Alumni?Relations?– Θα πρ?πει να ?χετε μαζ? σα? το πρωτ?τυπο πτυχ?ο σα?.
 2. Θα πρ?πει να επικυρ?σετε και να μεταφρ?σετε το Open University (OU) validated award και το diploma supplement στο Βρετανικ? Συμβο?λιο στην Αθ?να: http://www.britishcouncil.gr/en/contact. Ο κατ?λογο? των μαθημ?των δε χρει?ζεται μετ?φραση και επικ?ρωση.
 3. Θα συμπληρ?σετε την α?τηση που θα βρε?τε στον παρακ?τω σ?νδεσμο www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130617_aitisi_isodunamias.doc
 4. Αγορ? παρ?βολου 100€ μ?σω Taxisnet?(Επιλογ? φορ?α: “Υπουργε?ο Παιδε?α?”, Επιλογ? αιτιολογ?α?: “Αναγν?ριση επαγγελματικ?? ισοδυναμ?α?”) ? απ? Τρ?πεζα. Επισκεφθε?τε τον παρακ?τω σ?νδεσμο για οδηγ?ε? σχετικ? με την απ?κτηση του παρ?βολου αξ?α? 100 ευρ?: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html
 5. Αφο? ?χετε ολοκληρ?σει τα παραπ?νω β?ματα θα πρ?πει να καταθ?σετε τα δικαιολογητικ? στο ΣΑΕΠ στην παρακ?τω διε?θυνση:
 6. Ενημερ?στε μα? στο [email protected] για την ?κβαση τη? αιτ?σε?? σα? ?στε να καταγραφε? στα αρχε?α μα?.

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Διε?θυνση Ευρωπα?κ?? ?νωση?
Τμ?μα Δ? – Αναγν?ριση? Επαγγελματικ?ν Προσ?ντων
Ανδρ?α Παπανδρ?ου 37, 151 80 Μαρο?σι
e-mail:?[email protected]
Τηλ.: 210 210 3442824, 210 3442766 μεταξ? 12:00-14:00
fax: (+30) 210 344 3158


Σχετικ? με την διαδικασ?α αναγν?ριση? επαγγελματικ?? ισοδυναμ?α? ?σων Αποφο?των του Αμερικανικο? Κολλεγ?ου Ελλ?δο? αποφο?τησαν πριν απ? το 2012 (πριν τη συνεργασ?α με το OU), η εικ?να για το αποτ?λεσμα τη? ισοτιμ?α? δεν ε?ναι ακ?μα ξεκ?θαρη, ?πω? ανακοιν?θηκε και στην ανοικτ? συζ?τηση που πραγματοποι?θηκε τη Δευτ?ρα 27 Μαρτ?ου 2017.

Παραμ?νουμε σε τακτικ? επικοινων?α με το Υπουργε?ο Παιδε?α? εν? παρ?λληλα ο Νομικ?? Σ?μβουλο? του Κολλεγ?ου ?χει αναλ?βει πιλοτικ? την παρακολο?θηση 3 περιπτ?σεων.

Λ?γω του ?τι τα δεδομ?να αλλ?ζουν τακτικ?, για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? μπορε?τε να επικοινωνε?τε με τα Γραφε?α: Public Affairs και Development & Alumni Relations στο τηλ?φωνο: 210 6009 800, εσωτερικ?? γραμμ?? 1107 & 1379 ? μ?σω e-mail στο: [email protected]

?σοι επιθυμο?ν να ξεκιν?σουν τη διαδικασ?α και να καταθ?σουν το φ?κελο του? στο Σ.Α.Ε.Π. (Συμβο?λιο Αναγν?ριση? Επαγγελματικ?ν Προσ?ντων) θα πρ?πει να ακολουθ?σουν την παρακ?τω διαδικασ?α:

1. Ηλεκτρονικ? Α?τηση?(show)

Συμπληρ?νετε τη φ?ρμα.

Σε περ?που 4 εβδομ?δε? θα σα? ειδοποι?σουμε μ?σω e-mail να ?ρθετε να παραλ?βετε το Official Transcript και το Syllabus σα? απ? το γραφε?ο Development and Alumni Relations – Θα πρ?πει να ?χετε μαζ? σα? το πρωτ?τυπο πτυχ?ο σα?.

2. Επικ?ρωση Πτυχ?ου?(show)

Επιλ?γετε α) ? β) *

α) Μ?σω τη? διαδικασ?α? του Apostille (Σφραγ?δα τη? Χ?γη?)

β) Μ?σω δικηγ?ρου (επικ?ρωση πτυχ?ου). Ε?ν χρειαστε? το Apostille μπορε?τε να το καταθ?σετε αργ?τερα με συμπληρωματικ? α?τηση.

*Δεν ε?ναι ακ?μα επ?σημα ξεκαθαρισμ?νο απ? το υπουργε?ο αν χρει?ζεται η διαδικασ?α του Apostille (Σφραγ?δα? τη? Χ?γη?).

3.?Μεταφρ?σει??(show)

Καταθ?τετε στο Υπουργε?ο Εξωτερικ?ν ? σε ?λλο εξουσιοδοτημ?νο μεταφραστικ? γραφε?ο το? Official Transcript μαζ? τα ?γγραφα που θα λ?βετε με το Apostille (επιλογ? α’) ? το επικυρωμ?νο αντ?γραφο του πτυχ?ου σα? (επιλογ? β’). Προσοχ?: το Transcript πρ?πει να παραδοθε? για τη μετ?φραση στον σφραγισμ?νο φ?κελο.

4.?Παρ?βολο?(show)

Αγορ? παρ?βολου 100€ μ?σω Taxisnet?(Επιλογ? φορ?α: “Υπουργε?ο Παιδε?α?”, Επιλογ? αιτιολογ?α?: “Αναγν?ριση επαγγελματικ?? ισοδυναμ?α?”) ? απ? Τρ?πεζα.

5.?Εκτ?πωση & Συμπλ?ρωση Α?τηση??ΣΑΕΠ (show)

6.?Κατ?θεση Α?τηση??(show)

Στο υπουργε?ο Παιδε?α?, ΣΑΕΠ: Παπανδρ?ου 37, Μαρο?σι
(210 3442824, 210 3442766 καλε?τε 12:00-14:00)

Δικαιολογητικ? που πρ?πει να προσκομ?σετε:

 • Το επικυρωμ?νο σα? πτυχ?ο ΚΑΙ τη μετ?φρασ? του στα Ελληνικ?
 • Το official transcript ΚΑΙ τη μετ?φρασ? του στα Ελληνικ?
 • Syllabus
 • Παρ?βολο
 • Φωτοαντ?γραφο ταυτ?τητα?
 • Α?τηση αναγν?ριση? επαγγελματικ?? ισοδυναμ?α? – ΣΑΕΠ

Σημε?ωση 1: Λ?γω του ?τι δεν εκδ?θηκε ερμηνευτικ? εγκ?κλιο? για την εφαρμογ? του ν?μου (ΦΕΚ Α258. 8/12/2014), ο ν?μο? ?γκειται στην ερμηνε?α του Υπουργο? Παιδε?α?, που σημα?νει ?τι μ?λι? υπ?ρξει η πρ?τη αναγν?ριση θα γνωστοποιηθο?ν με ακρ?βεια τα δικαι?ματα που θα εξασφαλ?ζει.


Παραλαβ? Εγγρ?φων Αναγν?ριση?

?σοι ?χετε κ?νει α?τηση για την ?κδοση των σχετικ?ν εγγρ?φων αναφορικ? με την Αναγν?ριση των Επαγγελματικ?ν Δικαιωμ?των μ?σω ΣΑΕΠ και ?χετε ενημερωθε? μ?σω e-mail ? τηλεφωνικ?? επικοινων?α? για την ολοκλ?ρωση του? θα πρ?πει να τα παραλαμβ?νετε εντ?? 3 εβδομ?δων απ? το Γραφε?ο Αν?πτυξη? και Αποφο?των (Office of Development & Alumni Relations).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Κολλ?γιο θα διατηρε? του? φακ?λου? στα αρχε?α του ?ω? και 2 μ?νε? απ? την ?κδοση του?.

Τα ?γγραφα παραλαμβ?νονται απ? εσ?? του ?διου? ? μ?σω εταιρ?α? Courier που επιθυμε?τε (με δικ? σα? χρ?ωση). Ε?ν δεν μπορε?τε οι ?διοι να παραλ?βετε τα χαρτι? σα?, μπορε?τε να στε?λετε email στο [email protected] και να μα? δ?σετε το ?νομα του προσ?που που θα τα παραλ?βει για εσ??.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:
Deree Registrar’s office:
e-mail:?[email protected]
Τηλ.: 210 600 9800, ext. 1328, 1331, 1445, 1449

December 09 Update

The law has been published in the Government Gazette as of yesterday (FEK A258/08/12/2014). The article of interest to us is article No 75, on page 7923 www.et.gr.

Following a communication with the Ministry of Education earlier today, we confirmed that SAEP is still under administrative restructuring. However, we were informed, they continue to accept applications, so any alumni interested, could submit their papers to SAEP which is now to be “housed” under the Sec. General of Life Long Learning.

As no new announcement has been made, the requirements in terms of papers to be submitted, remain the same http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130424_isodunamia_lista_dikaiologhtikwn.doc

As far as we understand, there is no guarantee that these requirements will not change in the future, in which case we will provide any additional material. As we have already explained, in order for you to get the necessary papers from DEREE, please submit an online request at http://www.lys-hotel.com/ddr-form

We will continue to monitor developments and will keep you informed accordingly.

For any further clarifications needed, please contact the Office of Public Affairs and the Office of Development & Alumni Relations at extensions 1107 and 1379, or at [email protected]

 


 

Dear fellow alumni,

We are happy to inform you that, on Thursday November 27,?2014, the Greek parliament voted in favor of an amendment that opens the way for the recognition of professional rights of DEREE bachelor’s degrees, based on the College’s New England Association of Schools and Colleges (NEASC) accreditation. This legislation constitutes a major step towards correcting an injustice against DEREE graduates, thousands of whom have obtained further and/or terminal degrees from prestigious educational institutions in Europe and the US and have had very successful careers in the private sector.?Recognizing the professional rights of DEREE degrees was a matter of principle for all, as DEREE undergraduate programs have been accredited by one of the oldest and most prestigious accrediting organizations in the US, the same one that accredits institutions like HARVARD, YALE, MIT, BROWN, etc.

For those of you who are interested in submitting your papers to SAEP, you should be getting the necessary documents from the ACG Student Success Center at the Aghia Paraskevi campus. However, kindly be informed that we need to wait for the new law to be officially published in the Government Gazette (FEK), as well as for any explanatory circular (εγκ?κλιο?) to be issued by the Ministry of Education, before any degrees are submitted for recognition.? Additionally, we will need to check what the precise requirements on the part of SAEP will be from now onwards. Only then, we will be able to properly advise our alumni on the exact papers they will need to submit as well as the process to follow.

In the meantime, we recommend you submit an online preliminary request by following the link here. Applications will be processed on a first come, first served basis, after we have the new directions announced by SAEP.

Regarding the recognition of DEREE-OU Bachelors & DEREE Masters, for the moment, there is no change in the documents requested by SAEP. However, as SAEP is currently under administrative restructuring, we have been informed that no applications are processed now.

Please visit this page regularly, as we will continue to post any related updates.